Home Gitaarles Basgitaarles Pianoles Keyboardles Accordeonles Dwarsfluitles Drumles Saxofoonles DJles Producerles Zanglessen
Boeken Bestellen  Waarom online Onze muziekwinkel Theorie oefenen Contact Jeugdfonds Positie webcam Voorwaarden Prijzen Vacatures

                    Algemene voorwaarden inschrijving


Lees voordat u zich inschrijft de algemene voorwaarden hieronder goed door.


Indien de leerling minderjarig is, dient de inschrijving door de ouder/verzorger te geschieden.

Bij het wegvallen van een der docenten om welke reden dan ook, zal online muziekopleiding zorg dragen voor een vervangend docent, mits dit langer gaat duren als gepland, behoudt de leerling het recht op de weggevallen les en kan deze op een later tijdstip worden ingehaald.

De cursist/leerling mag geen diensten buiten online muziekopleiding om, van de desbetreffende docenten van online muziekopleiding ontvangen, in welke vorm dan ook.

De lesovereenkomst treedt in werking nadat u geplaatst bent in de gewenste les. Uw inschrijving blijft geldig totdat u uw laatste les heeft gehad.

Videochat en overmacht

U heeft de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende uitlatingen gedaan worden op de Videochat of uitlatingen die beledigend, belastend of kwetsend zijn. U zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen.


Online music academy behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Videochat te onderbreken en af te sluiten in geval van, in haar ogen ontoelaatbare situatie of uitlatingen. Mocht dit gebeuren raakt de les verloren en wordt de verloren les niet vergoed.

Daarnaast heeft Online muziekopleiding het recht, om bij herhaaldelijk misbruik, cursisten uit te sluiten van deelname zonder restitutie van het lesgeld;


Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op, of voortvloeien uit, de (inhoud van de) Videochat– waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving,databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op of rondom de Videochat bevinden – berusten bij Online muziekopleiding en/of haar licentiegevers. Mochten er intellectuele eigendommen van Online muziekopleiding worden verspreid door een cursist, behoudt Online muziekopleiding het recht om een boete, of door middel van een dwangsom, het verspreiden tegen te gaan.


Online muziekopleiding gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het ter beschikking stellen van, en het verstrekken van, informatie via Videochat. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met de installatie, het gebruik van de Videochat of de onbereikbaarheid van de Videochat, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de Videochat, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Online muziekopleiding.

In het geval de informatie die wordt verstrekt middels Videochat onvolledig is, of vergissingen bevat, dan kan Online muziekopleiding hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Online muziekopleiding. De beperking van aansprakelijkheid geldt voor zover wettelijk is toegestaan.